VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Odvodnja

Javna odvodnja grada Vrbovca obuhvaća uže gradsko središte – grad Vrbovec – a mreža javne odvodnje izvedena je od betonskih i PE cijevi dimenzija od Ф 40 cm do Ф 210 cm. Ukupna dužina javne odvodnje iznosi cca 35 km. Postojećim sustavom javne odvodnje mješovitoga tipa odvode se otpadne vode u vodotoke Kolešnicu i Luku, bez prethodnoga pročišćavanja.

Otpadne vode industrijskoga kompleksa „PIK-a Vrbovca“ također se nakon djelomične obrade na objektima predtretmana, nastavno putem izvedenoga sustava javne odvodnje, odvode u vodotok Luku.

Radi se na poboljšanju postojećega stanja te na realizaciji sljedeće etape gradnje kojom bi se proširio postojeći sustav javne odvodnje te sagradio uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Trenutačno je na sustav javne odvodnje priključeno ≈ 1400 domaćinstava, tj. ≈ 4800 stanovnika. Broj domaćinstava koja se služe septičkim jamama iznosi ≈ 6851, što uključuje ≈ 23 570 stanovnika.

Zahtjevi za priključenje građevinskih objekata ili poljoprivrednoga zemljišta na sustav javne odvodnje predaju se u Komunalcu Vrbovcu, d. o. o., Kolodvorska 29, Vrbovec. Uz zahtjev se prilaže potrebna dokumentacija. Komunalac Vrbovec, d. o. o. izdaje dozvolu o priključenju u roku 30 dana od dana zahtjeva ako su ispunjeni svi tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga. Priključenje građevine vrši se u roku 30 dana od dana izdavanja dozvole uz prethodno izvršenje plaćanja priključka.