Pravni akti

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradivaPreuzmi

Društveni ugovor Preuzmi
Poslovnik o radu skupštine Preuzmi
Poslovnik o radu Nadzornog Odbora Preuzmi
Poslovnik o radu Uprave Preuzmi
Kolektivni ugovor Preuzmi
Pravilnik o radu Preuzmi
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Preuzmi
Sistematizacija poslova Preuzmi
Pravilnik o plaćama Preuzmi
Opis poslova i radnih zadataka-2014.godina Preuzmi