VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Propisi

GRAD VRBOVEC je obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje te izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje povjerio KOMUNALCU VRBOVCU, d. o. o. kao isporučitelju vodnih usluga, dok su OPĆINE DUBRAVA i OPĆINA RAKOVEC povjerile KOMUNALCU VRBOVCU, d. o. o. samo obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe te izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe.

Temeljem važećih Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek sagraditi, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav sagrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno važećim Odlukama o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednoga zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu u svrhu navodnjavanja.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.

Zahtjev za priključenje podnosi se KOMUNALCU VRBOVCU, d. o. o. na propisanom obrascu, a podnosi ga vlasnik građevine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.

UZ ZAHTJEV ZA PRIKLJUĆENJE PRILAŽE SE:

1. za građevine:
> izvadak iz katastarskoga plana za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine,
> zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine,
> dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika
> fotokopija osobne iskaznice.
2. za druge nekretnine:
> izvadak iz katastarskoga plana,
> zemljišnoknjižni izvadak,
> dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu koja se priključuje na komunalne vodne građevine,
> fotokopija osobne iskaznice.

Osim navedene dokumentacije iz prethodnih točaka vlasnik građevine ili poljoprivrednoga zemljišta dužan je prije priključenja na javnu vodoopskrbu izvršiti slijedeće radove i pridržavati se slijedećih uputa:
1. na građevnoj parceli ili poljoprivrednom zemljištu treba sagraditi vodomjerno okno udaljeno maksimalno 1,0 m od regulacijske linije (međe)
2. veličina vodomjernog okna iznosi 1,0 x 1,0 x 1,0 m svijetlog otvora.
3. vodomjerno okno može biti betonsko od vodonepropusnoga betona; na gornjoj strani mora biti zatvoreno armiranobetonskom pločom, imati betonsko dno, a na dijelu iznad vodomjera treba ugraditi metalni poklopac veličine 60 x 60 cm te mora biti toplinski izolirano.
Dozvoljava se ugradnja montažnih vodonepropusnih betonskih ili PVC, PE vodomjernih okana, toplinski izoliranih, promjera 1,0 m ili dimenzija minimalno 1,0 x 1,0 m, dubine minimalno 1,0 m.
4. na vodomjernom oknu te na priključnom vodu vodovoda ne smije se graditi nikakav objekt, ni stalni ni privremeni, i ono uvijek mora biti pristupačno u slučaju otklanjanja kvara, očitanja ili kontrole.

 

Prije priključenja na javnu odvodnju vlasnik građevine dužan je izvršiti sljedeće radove:
1. na građevnoj parceli treba sagraditi kontrolno revizijsko okno interne kanalizacije udaljeno maksimalno 2,0 m od regulacijske linije (međe)
2. veličina kontrolnoga revizijskog okna iznosi minimalno 0,8 x 0.8 m (unutarnje mjere) dubine prilagođene dubini postojeće javne odvodnje
3. kontrolno revizijsko okno mora biti sagrađeno od betona s uređenom kinetom te ugrađenim lijevanoželjeznim poklopcem dimenzija 0,6 x 0,6 m u AB ploči
4. na kontrolnom revizijskom oknu te na priključnom vodu odvodnje ne smije se graditi nikakav objekt, ni stalni ni privremeni, i ono uvijek mora biti pristupačno u slučaju otklanjanja kvara.
Vlasnik građevine koji se priključuje na javnu vodoopskrbu i odvodnju nakon predanoga zahtjeva dobiva rješenje o dozvoli priključenja koje izdaje Komunalac Vrbovec, d. o. o. u roku 30 dana od dana zahtjeva ako su ispunjeni svi tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga. Uvjeti i način plaćanja određuju se ugovorom.

 

Sve informacije u vezi s priključenjem na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu možete dobiti pozivom na brojeve 01/2791 112, 01/2791 417, upitom na e-mail: info@komunalac-vrbovec.hr ili osobno u prostorijama Komunalca Vrbovca, d. o. o., Kolodvorska 29, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

ispravak Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Preuzmi
Odluka o cijeni vodne usluge Preuzmi
Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Preuzmi
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Rakovec Preuzmi
Odluka o priključenju na vodne građevine – Dubrava Preuzmi
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja prostora Gradske tržnice Preuzmi
Obavijest o promjeni zakonske regulative iz područja zaštite voda Preuzmi