Obavijesti
Informativno / Komunalni otpad

KORISNICIMA KOMUNALNE USLUGE SAKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Objavljeno: 02/01/2012

Poštovani !

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. kao isporučitelj komunalne usluge sakupljanja i odvoza  komunalnog otpada s danom 01.01.2012. godine prelazi na novi način sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Komunalni otpad sakupljati će se i odvoziti isključivo iz standardiziranih i tipiziranih posuda za otpad označenih logotipom isporučitelja (posude za komunalni otpad zapremine 120 litara i 240 litara ili spremnici zapremine 660, 1100, 5000 i 7000 litara).

Ukoliko količina komunalnog otpada premašuje volumen posude ili spremnika, otpad se može odložiti i u tipizirane plastične vreće za otpad označene logotipom isporučitelja zapremine 120 litara.

Tipizirane plastične vreće za otpad, posude za otpad i spremnici mogu se nabaviti svakog radnog dana u sjedištu  KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o. u Vrbovcu, Kolodvorska 29, a vreće za otpad i kod vozača specijalnih vozila komunalnog otpada prilikom sakupljanja.

Cijena tipizirane plastične vreće za otpad je 12,00 kn.

Otpad koji nije odložen na naprijed navedeni način KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. nije dužan sakupiti.

 

Korisnik usluge je obvezan najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene obavijestiti isporučitelja usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi o stjecanju prava vlasništva ili prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine, kao i o svim promjenama koje se odnose na promjenu tvrtke, promjenu adrese na koju se šalju računi, promjenu namjene prostora ili djelatnosti i drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u korištenju usluge.

Korisnik usluge je dužan isporučitelju priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine) odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

Sve obavijesti i zahtjeve korisnik usluge podnosi isporučitelju u sjedištu isporučitelja, u Vrbovcu, Kolovorska 29, svakog radnog dana  u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Sva Vaša pitanja možete postaviti na sljedeći način:

–          e-pošta: info@komunalac-vrbovec.hr

–          besplatni telefon 0800-23-23-22.

S poštovanjem,

DIREKTOR:

Ivan Kust, dipl.oec.

U Vrbovcu, 21.10.2011.godine