Obavijesti
Informativno / Vodoopskrba i odvodnja

Odluka o cijeni vodne usluge OPĆINA RAKOVEC

Objavljeno: 05/07/2012

Općinski načelnik Općine Rakovec na Odluku o cijeni vodnih usluga  od 11.05.2012.godine  dao prethodnu suglasnost  dana 24.svibnja 2012.godine Klasa:363-01/12-01/196  i Urbroj: 238-25-12-3.

 

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09) i članka 17. Društvenog ugovora direktor Društva donosi dana 11.05.2012.godine sljedeću

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine grad Vrbovec, Općina Dubrava i Općina Rakovec pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čini Grad Vrbovec pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda, i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

III.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se kao slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (14,56 + 2,72)

17,28 kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)

8,12 kn/m3

3.

osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

0,52 kn/m3

4.

cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva

4,88 kn/m3

5.

cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

40,00 kn/m3

 

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

 

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (14,56 + 2,72)

17,28 kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)               8,12 kn/m3

3.

osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

1,15 kn/m3

4.

cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

40,00 kn/m3

 

IV.

 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru i to petnaestodnevno, jednom mjesečno, tromjesečno uz mjesečne akontacije koje odgovaraju prosječnoj potrošnji u prethodna tri mjeseca, odnosno minimum jednom godišnje.

 

V.

 

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe-cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki IV. ove Odluke.

 

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe-cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje u paušalnom iznosu potrošnje od 20 m³ po kućanstvu.

 

VI.

 

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 100 litara dnevno po članu kućanstva.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

 

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Popis socijalno ugroženih građana dostavlja KOMUNALCU VRBOVEC d.o.o. jedinica lokalne samouprave.

 

VII.

 

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj sukladno posebnim propisima.

 

VIII.

 

Ova Odluka će se dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodnih suglasnosti gradonačelnika Grada Vrbovca, općinskih načelnika Općine Dubrava i Općine Rakovec.

 

IX.

 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga broj 2192-14-1509/2011 od 18.04.2011.godine i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga broj 2192-14-2951/2011 od 27.07.2011.godine.

Ova Odluka objaviti će se na internet stranici KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o. po stupanju na snagu.

 

X.

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom pribavljanja suglasnosti gradonačelnika Grada Vrbovca, općinskog načelnika Općine Dubrava i općinskog načelnika Općine Rakovec, a primjenjuje se od 01. lipnja 2012.godine.

 

                                                                                                                 DIREKTOR:

                                                                                                       Dražen Sudinec, dipl.ing.str.