Obavijesti
Groblja / Informativno

Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec

Objavljeno: 08/07/2014

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (“Na- rodne novine”, broj 19/98 i 50/12) i članka 18. Statuta Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke Županije”, broj 23/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Gradec na 8. (osmoj) sjednici, održanoj 30. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju: mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja te uvjeti upravljanja grobljem i pravila ponašanja na grobljima.

Članak 2.

Ovom se Odlukom reguliraju uvjeti i način izgradnje, korištenja i upravljanja grobljem.

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura, i u pravilu prateće građevine.

Pratećim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i slično.

Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika.

Groblja na području Općine Gradec su sljedeća: Gradec, Cugovec, Pokasin, Buzadovac i Stari Glog.

Članak 3.

Grobljima iz članka 2. Ove Odluke upravlja Komunalac Vrbovec d.o.o. (u nastavku Uprava groblja).

Članak 4.

Na grobljima iz članka 2. Ove Odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na području Općine Gradec.

Umrloga se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Umrloga se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Uprava groblja, uz prethodno mišljenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samo­ uprave.

 

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

Grobnim se mjestom, u smislu ove Odluke, smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica, grob za urne i grobnica za urne (kazeta za urne).

Članak 6.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te za svako grobno mjesto izdaje račun.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godiš- nju grobnu naknadu Upravi groblja.

Članak 7.

Pojedinačni grob i obiteljski grob te grob za urnu dodjeljuje se na korištenje u vremenu nastale potrebe za ukopom.

Članak 8.

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnica, dodjeljuje se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanja ponuda ili natječaja.

Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik groblja) odnosno članovi njezine obitelji.

Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.

Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Članak 10.

Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji.

Članak 11.

Korisnik grobnog mjesta može ustupiti korištenje grobnog mjesta trećoj osobi koja nema korištenje grobnog mjesta na groblju.

O prijenosu prava korištenja grobnog mjesta zaključuje se pisani sporazum u Upravi groblja.

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost svih korisnika groba.

III. PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 12.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Gradec koja je definirana na temelju članka 3. i članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).

Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika na području kojih se isporučuje usluga.

Općinski načelnik dužan je očitovati se u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti.

Ukoliko se Općinski načelnik u roku iz stavka 3. ovoga članka ne očituje, smatra se da je suglasnost dana.

Kada se uskrati suglasnost Općinskog načelnika na nove cijene, odnosno tarife usluga primjenjuju se kada ih prihvate jedinice lokalne samouprave koje drže većinski paket vlasništva isporučitelja komunalne usluge.

Prijava cjenika obvezatno sadrži:

–  vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

–  strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

–  predloženu novu cijenu usluge i njezinu struk- turu,

–  postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

–  razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

–  dan primjene nove cijene.

Jedinica lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga dužna je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti ministarstvo u čijem su djelokrugu cijene i Županijski ured u čijem su djelo- krugu poslovi gospodarstva.

Članak 13.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

–  lokaciji groblja,

–  lokaciji grobnog mjesta na groblju i –  veličini grobnog mjesta.

Članak 14.

Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema mjerilima iz članka 13. ove Odluke.

Članak 15.

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju jednom godišnje.

Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti račun za plaćanje naknade.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA

Članak 16.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 (petnaest) godina od posljednjeg ukopa.

Ako je grobnica za polaganje lijesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop može obaviti nakon proteka 30 (trideset) godina od prvog ukopa.

U grobove za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

Članak 17.

Uprava groblja dužna je na groblju odrediti prostor gdje će se pokapati nepoznate osobe.

Takve grobove Uprava groblja dužna je održavati na način kojima se iskazuje poštovanje prema umrlima.

Članak 18.

Obred pogreba vrši se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA, PRAVILA PONAŠANJA NA GROBLJU I UKLANJANJE OTPADA

Članak 19.

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

Članak 20.

Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.

Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 21.

Sva groblja otvorena su za posjet načelno pri da- njem svijetlu svaki dan, osim za blagdan Svih Svetih i to:

–  siječanj, veljača, studeni i prosinac od 08,00 do 17,00 sati

–  ožujak, travanj i listopad od 07,00 do 20,00 sati

–  svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan od 07,00 do 21,00 sat.

Pogrebi se obavljaju:

–  od listopada do ožujka od 13,00 do 15,00 sati –  u ostalim mjesecima od 13,00 do 17,00 sati –  subotom od 12,00 do 14,00 sati.

Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.

Članak 22.

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.

Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Članak 23.

Uprava groblja može pozvati korisnika da ne­ uredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Članak 24.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada.

Članak 25.

Građani su dužni pridržavati se pravila o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava groblja.

Posjetitelji groblja su dužni na groblju održavati potpuni mir i ponašati se s dužnim pijetetom prema sahranjenim osobama.

Posjetitelji groblja obvezni su pridržavati se odredbi stavka 2. ovoga članka koji se odnosi na održavanje reda i mira na groblju.

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 26.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pa­žnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

Članak 27.

Uprava groblja brine se o tome da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Uprava groblja donosi Položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapelaislično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno propisu o građenju.

Članak 28.

Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurao dovoljan broj grobnih mjesta za potrebe redovnog ukopa umrlih osoba na području Općine Gradec.

Ukoliko ne bi bilo dovoljno prostora groblja Uprava groblja dužna je predložiti Općinskom načelniku re- konstrukciju, proširenje ili gradnju novog groblja.

Članak 29.

Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom u visini od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Uprava groblja:

1. ako ne vodi očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave, te registar umrlih osoba s potrebnim podacima.

Novčanom kaznom u visini od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1.korisnik groba ako postupa protivno članku 22. stavku 1. ove Odluke

2.građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 25. Odluke)

3.fizička osoba koja postupa protivno članku 29. stavku 1. ove Odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Županije”, a objavit će se na web stranici Općine Gradec.

KLASA: 564-01/14-01/8

URBROJ: 238/28-01-14-1Gradec, 30. svibnja 2014.

               PREDSJEDNICA

                            OPĆINSKOG VIJEĆA

                            Gordana Ivačin, v. r.

 

Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec, od str.36-38.

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/static/files/misc/glasnik/2014/Glasnik_br14_od_05.06.2014.pdf