Obavijesti
Informativno / Komunalni otpad

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Objavljeno: 03/01/2012

Na temelju odredbe čl. 20.st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),  odredbe čl. 295. Zakona  o obveznim odnosima  (NN 35/05), odredbe čl. 24.st.1. i st.5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09.-ispr. i 133/09.ispr.) te članka 17. Društvenog ugovora direktor KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29, donosi dana 28. studenog 2011.godine

OPĆE UVJETE ISPORUKE

komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja


komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) propisuje način obračuna i plaćanja komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te uređuju međusobni odnosi između isporučitelja komunalnih usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i korisnika usluga na području grada Vrbovca i općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Članak 2.

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

Komunalne usluge su skupljanje i odvoz komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom otpadu i njegovo trajno odlaganje na odlagališta komunalnog otpada, sukladno odredbi čl. 3. st. 5. i 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11).

Komunalni otpad je otpad  iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima te otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, sukladno odredbi čl. 3. Zakona o otpadu (Nar. nov. br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad u koji spada metalni otpad, auto gume, drveni otpad, električna i elektronička oprema i uređaji, veliki i mali kućanski aparati, sanitarije, pokućstvo, namještaj i slično.

Isporučitelj komunalnih usluga je KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29 (u daljnjem tekstu isporučitelj).

Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koji su vlasnici građevina odnosno posebnog dijela građevina (zgrada, stanova i poslovnih prostora)  te korisnici građevina odnosno posebnog dijela građevina (stanari, najmoprimci, zakupnici i dr.)  kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika (u daljnjem tekstu korisnik usluge).

Članak 3.

Korisnik usluge obavezan je koristiti komunalnu uslugu iz članka 1. ovih Općih uvjeta na način utvrđen ovim Općim uvjetima.

II. UGOVOR O ISPORUCI KOMUNALNIH USLUGA

Članak 4.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga zaključuje se na temelju podnesenog zahtjeva korisnika usluge isporučitelju usluge (ugovor o pristupanju).

Ugovor o isporuci komunalne usluge zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Zaključenjem ugovora korisnik usluga u svemu prihvaća ove Opće uvjete.

Isporučitelj je dužan, na zahtjev korisnika usluge, bez naknade, uručiti mu ove Opće uvjete.

Članak 5.

Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci komunalne usluge i u slučajevima kada korisnik  usluge nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora, ali je prihvatio isporuku i korištenje komunalne usluge.

Obveza korištenja komunalne usluge nastaje trenutkom stjecanja vlasništva odnosno prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine,  a sve sukladno Odlukama o obvezatnom korištenju komunalnih usluga održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada kojeg donose jedinice lokalne uprave i samouprave iz čl. 1. ovih Općih uvjeta na području na kojem  isporučitelj obavlja komunalne usluge.

Ako se ne može utvrditi dan početka korištenja usluge, korisniku usluge će isporučitelj obračunati korištenje usluga prema njegovoj izjavi, ali najviše unazad u vremenu trajanja  zakonskog zastarnog roka.

Dan izdavanja računa na ime naknade za obavljanje komunalne usluge smatra se danom zaključenja ugovora.

Članak 6.

Korisnik usluge je dužan, u roku navedenom u Odlukama iz st.2. prethodnog članka,  isporučitelja usmeno na zapisnik ili u pisanoj formi izvijestiti o stjecanju vlasništva ili prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine, kao i svim promjenama koje se odnose na promjenu tvrtke, promjenu adrese na koju se šalju računi i drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge.

Korisnik usluge je dužan isporučitelju, uz pisanu obavijest iz prethodnog stavka, priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine) odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

Korisnik usluge obvezan je pravodobno, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene obavijestiti isporučitelja o promjenama namjene prostora ili djelatnosti, te proširenju i izmjeni djelatnosti ili o postojanju drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje komunalne usluge.

Sve obavijesti i zahtjeve korisnik usluge podnosi isporučitelju u sjedištu isporučitelja, u Vrbovcu, Kolovorska 29, svakog radnog dana  u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 7.

Korisnik usluge može otkazati ugovor o isporuci komunalnih usluga u slučaju prestanka prava vlasništva ili prava korištenja stana ili poslovnog prostora uz otkazni rok od 30 (trideset) dana

III. UVJETI ISPORUKE I KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 8.

Korisnici usluge su dužni komunalni otpad odlagati isključivo u standardizirane i tipizirane posude za otpad označene logotipom isporučitelja (kante zapremine 120 i 240 litara ili spremnici zapremine 660, 1100, 5000 i 7000 litara) tako da se otpad ne rasipa, te su dužni posudu za otpad zatvoriti.

Zabranjeno je posude za otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljena posuda za otpad.

Zabranjeno je glomazni otpad odlagati u posude za komunalni otpad.

Članak 9.

Ukoliko količina otpada premašuje volumen posude  ili  spremnika, otpad se može odlagati i u tipizirane doplatne vreće za otpad označene logotipom isporučitelja  zapremine  120 litara, koje se mogu nabaviti kod isporučitelja, te kod vozača specijalnih vozila komunalnog otpada prilikom  sakupljanja.

Otpad koji nije odložen u skladu sa odredbama ovog članka isporučitelj nije dužan sakupiti, bez snošenja bilo kakvih štetnih posljedica po tom osnovu za isporučitelja.

Članak 10.

Posude za otpad korisniku usluge besplatno osigurava jedinica lokalne samoupravne.

Korisnik usluge ima mogućnost preuzimanja dodatnih posuda u slučaju da mu preuzeta posuda nije dovoljna za odlaganje otpada.

Preuzimanje posuda obavezno je za sve korisnike usluge.

Korisnik usluge preuzima posudu od isporučitelja i potpisuje obrazac izjave o preuzimanju posude za odlaganje komunalnog otpada.

Članak 11.

Ukoliko korisnik usluge ne preuzme ponuđenu posudu niti u roku od 30 dana računajući od dana kada mu je ista ponuđena od strane isporučitelja ili je odbije preuzeti, odnosno odbije potpisati obrazac izjave o preuzimanju posude isporučitelj neće vršiti komunalnu uslugu ali će naplatiti naknadu za posudu zapremine 120 litara.

Nepreuzimanje ili odbijanje preuzimanja posude od strane korisnika usluge konstatirati će  se pisanom zabilješkom ovlaštenog radnika isporučitelja na obrascu izjave o preuzimanju posude koju potpisuju korisnik i ovlašteni radnik isporučitelja.

Ukoliko korisnik usluge odbije potpisati obrazac izjave, ovlašteni radnik dužan je tu činjenicu konstatirati u obrascu izjave.

Članak 12.

Korisnik usluge koji već posjeduju posudu za otpad minimalne zapremine 120 litara koja zadovoljava minimalne tehničke uvjete, može istu koristiti kao drugu posudu.

Takvu posudu korisnik usluge će predati u vlasništvo isporučitelja o čemu će se sačiniti poseban zapisnik.

Isporučitelj će preuzete  posude  obilježiti naljepnicom s logotipom isporučitelja  i korisnik usluge će ih koristiti kao tipizirane posude isporučitelja.

Članak 13.

Korisnici usluge su dužni posude za otpad ili doplatne vreće za otpad iznijeti na pražnjenje na pristupačnom mjestu za istovar (utovar) na javnu površinu na dan odvoza otpada, zadnje do 7,00 sati ujutro,  te su ih obavezni nakon pražnjenja i odvoza odmah ukloniti sa javne površine.

Prostor za smještaj spremnika sporazumno utvrđuje isporučitelj usluge i korisnik,  a ako se sporazum ne može postići, o prostoru za smještaj odlučuje isporučitelj.

Članak 14.

Zgrade u kojima se komunalni otpad odlaže u posude za otpad moraju imati određeni prostor ili mjesto za smještaj posuda i dovoljan broj posuda.

Broj i vrstu posuda za odlaganje komunalnog otpada za svaku pojedinu zgradu utvrđuje isporučitelj a u slučaju spora, broj posuda određuje tijelo jedinice  lokalne samouprave nadležno za komunalne djelatnosti.

Članak 15.

Korisnici usluga ne smiju u posude za komunalni otpad odlagati tekućine, žar, metalni otpad, staklo, plastiku, papirnatu i kartonsku ambalažu, akumulatore, auto-gume, lijekove, razne kemikalije, otpad životinjskog porijekla, otpadni građevinski materijal i drugi otpad iz kategorije opasnog otpada.

Korisnici usluga su dužni korisni otpad (papir, plastiku, staklo i metalni otpad) odložiti u posebne spremnike namijenjene pojedinoj vrsti otpada, koji se nalaze na javnim površinama ili u sklopu reciklažnog dvorišta na odlagalištu komunalnog otpada “Beljavine”.

Članak 16.

O čistoći mjesta za odlaganje komunalnog otpada dužni su se brinuti korisnici usluga.

Članak 17.

Vrstu i mjesto za smještaj posuda za otpad na javnim površinama određuje isporučitelj, uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne uprave i samouprave iz čl. 1. ovih Općih uvjeta na području na kojem isporučitelj obavlja komunalne usluge.

Članak 18.

Isporučitelj omogućava korisnicima usluga sa područja jedinica lokalne samouprave iz članka 1. ovih Općih uvjeta preuzimanje razvrstanog glomaznog otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Beljavine“ bez naknade tijekom cijele godine.

Glomazni otpad se preuzima na odlagalištu isključivo razvrstan po vrstama.

Članak 19.

Sakupljanje i odvoz otpada isporučitelj obavlja specijalnim vozilima za tu namjenu koja odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim propisima.

Članak 20.

Isporučitelj je dužan prilikom obavljanja komunalne usluge paziti da ne ošteti posude za otpad, ograde i pročelja zgrada, a nakon pražnjenja posude dužan je istu vratiti na mjesto.

Članak 21.

Radi zaštite i omogućavanja bolje kvalitete usluge korisnicima usluga isporučitelj osigurava mogućnost prijave potreba u isporuci usluga na besplatni telefon 0800-23-23-22, svakodnevno u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 22.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši se jednom tjedno sukladno rasporedu relacija za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada napravljenom od strane isporučitelja.

Obavijest o izmjeni rasporeda relacija isporučitelj je dužan korisnicima usluga objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Kategorije korisnika usluge i način obračuna

Članak 23.

Korisnici komunalne usluge  razvrstani su u slijedeće kategorije:

  1. kućanstva
  2. povremeni korisnici (vikendaši, osobe koje su na privremenom radu u  inozemstvu)
  3. kućanstva u stambenim zgradama
  4. korisnici u poslovnim prostorima

a) korisnici u poslovnim prostorima kojima se odvoz vrši većim spremnicima na temelju poziva

b) korisnici  u poslovnim prostorima u sustavu redovne odvožnje

  1. povlaštene kategorije korisnika

a) staračka kućanstva

b) samačka kućanstva.

Članak 24.

1.Kućanstva

Korisnicima iz kategorije kućanstva komunalna usluga obračunava se po volumenu posude koju koriste ovisno o zapremini (posude zapremine 120 i 240 litara te spremnici zapremine 660 i 1100 litara).

Članak 25.

2. Povremeni korisnici  (vikendaši, osobe koje su na privremenom radu u

inozemstvu)

Korisnicima usluge iz kategorije povremenih korisnika komunalna usluga obračunava se prema volumenu posude ili spremnika koju koriste umanjena za popust od 50 %.

Korisnici usluge status povremenog korisnika dokazuju osobnom iskaznicom i pismenom izjavom.

Članak 26.

3. Kućanstva u stambenim zgradama

Korisnicima iz kategorije kućanstva u stambenim zgradama  komunalna usluga obračunava se po volumenu posude koju koriste ovisno o zapremini (posude zapremine 120 i 240 litara te spremnici zapremine 660 i 1100 litara).

Članak 27.

4. Korisnici u poslovnim prostorima

a)      korisnicima poslovnih prostora  kojima se odvoz komunalnog otpada vrši spremnicima zapremine 5000 i više litara na temelju poziva, koji nisu u sustavu redovne odvožnje,  komunalna usluga se obračunava prema broju odvezenih spremnika i kilometraži.

b)      korisnicima poslovnih prostora koji su u sustavu redovne odvožnje komunalna usluga se obračunava prema volumenu posude ili spremnika koji koriste (posuda zapremine 120 i 240 litara ili spremnik zapremine 660 i 1100 litara).

Članak 28.

5. Povlaštene kategorije korisnika

a)      staračkim kućanstvima (kućanstva čiji su svi članovi stariji od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi), komunalna usluga se obračunava prema volumenu posude ili spremnika koji koriste umanjena za popust od 50 %.

Korisnik usluge status povlaštenog korisnika dokazuje osobnom iskaznicom i potvrdom nadležnog tijela o broju članova kućanstva prema prijavljenom prebivalištu ili boravištu ili Izjavom o broju članova kućanstva.

b)      samačkim kućanstvima (kućanstva s jednim članom) komunalna usluga se obračunava prema volumenu posude ili spremnika koji koristi umanjena za popust od 30 %.

Korisnik usluge status samačkog kućanstva dokazuju pisanom izjavom  o broju članova kućanstva ili potvrdom nadležnog tijela o broju članova kućanstva prema prijavljenom prebivalištu ili boravištu.

Beneficije iz prethodnog stavka ne mogu se kumulirati.

IV. NAČIN OBRAČUNA CIJENE, NAČIN IZMJENE CIJENE I NAČIN

PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 29.

Cijena komunalnih usluge utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj prema postupku predviđenom Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Cjenik  komunalnih usluga sastavni je dio ovih Općih uvjeta.

Cijena komunalne usluge sadrži iznos za odvoz, skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na odlagalište.

Članak 30.

U slučaju izmjene cijene komunalne usluge prema postupku propisanom zakonom isporučitelj će pravodobno obavijestiti korisnike putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 31.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je korisnik usluge.

U slučaju promjene korisnika, obveza plaćanja nastaje kada je o tome pisano izvjestio isporučitelja i to od prvog dana idućeg mjeseca računajući od mjeseca u kojem je isporučitelj zaprimio pisanu obavijest o promjeni.

Isporučitelj može komunalnu uslugu naplatiti solidarno od vlasnika ili korisnika nekretnine.

Članak 32.

Korisnik usluga plaća isporučitelju komunalnu uslugu mjesečno na osnovi računa koji se ispostavlja jednom u tri mjeseca.

Uz račun isporučitelj dostavlja korisniku usluge i uplatnicu.

Račun za obavljenu  komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju, o korisniku usluge,  načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici, dospijeće plaćanja  računa, visinu zakonske zatezne kamate te opomenu za eventualna nenaplaćena potraživanja.

Članak 33.

Računi se dostavljaju korisniku usluge na adresu građevine ili posebnog dijela građevine za koji se pruža usluga, a na izričit zahtjev korisnika usluge, na adresu koju on odredi.

Članak 34.

Korisnik je dužan platiti cijenu za izvršenu komunalnu uslugu do roka dospijeća utvrđenog na računu.

Članak 35.

Na obračun komunalne usluge korisnik usluge ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana dostave računa.

U protivnom smatra se da korisnik nema primjedbi na primljeni račun.

Prigovor je obavezno dostaviti isporučitelju u pisanom obliku.

Isporučitelj je dužan na prigovor odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana dostave prigovora.

Ako je isporučitelj uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađenje obračuna u svojim poslovnim knjigama.

V.KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 36.

Korisnik usluge ovlašćuje isporučitelja da može prikupljati, provjeravati, obrađivati, čuvati, prenijeti i koristiti osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora.

Isporučitelj se obvezuje podatke iz prethodnog stavka čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa zakonom.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Korisnik usluge i isporučitelj rješavati će sva sporna pitanja sporazumno, a ako to nije moguće nadležan je Općinski sud u Vrbovcu.

Članak 38.

Za odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, primjenjivati će se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o obveznim odnosima.

Članak 39.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, a primjenjuju se od 01. siječnja 2012.godine.

DIREKTOR:

Ivan Kust, dipl.oec.

Objavljeno i u Glasniku Zagrebačke županije od 02.prosinca 2011. godine broj 33/11


OPCI UVJETI – KOMUNALNI OTPAD 28 11 2011