Obavijesti
Javna Nabava / Općenito

Izgradnja II. Etape glavnog dovodno opskrbnog cjevovoda

Objavljeno: 27/09/2012

Komunalac Vrbovec, d.o.o. objavio je javno nadmetanje za nabavu radova za Izgradnju II. Etape glavnog dovodno opskrbnog cjevovoda Luka – Novo Selo, u duljini od 1500 m.

Radovi obuhvaćaju pripremne radove, zemljane radove, tesarske radove, objekte na vodovodnoj mreži,  montažne radove, ostale radovi i završne vodovodne radovi, sve prema troškovniku i tehničkoj dokumentaciji navedenoj u troškovniku

Ponude moraju stići na adresu naručitelja najkasnije do 12.  listopada 2012. godine u 10,00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje je u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje, bez naknade, a zainteresirani gospodarski subjekt je može preuzeti na internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina: https://eojn.nn.hr.