Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

O D L U K E

Objavljeno: 21/02/2012

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

 

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine grad Vrbovec, Općina Dubrava i Općina Rakovec pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čini Grad Vrbovec pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

 

Odluka

 

O D L U K A O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09), te članka 35.  st. 1. al. 38. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 3/10, 20/11 i 26/11) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 24. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je odluku o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Ovom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine ( u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuje se:

–          obveza priključenja,

–          postupak priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

–          rokovi za priključenje,

–          naknada za priključenje,

–          način plaćanja naknade za priključenje,

–          način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika i

–          prekršajne odredbe.

 

Sadržaj ponude u PDF obliku možete preuzeti ovdije :

ODLUKA O PRIKLJUČENJU GRAĐ I DR NEKRETNINA NA KOM VODNE GRAĐEVINE