Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

Odluka o cijeni vodne usluge za Grad Vrbovec

Objavljeno: 23/08/2012

Odlukom se određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Gradonačelnik Grada Vrbovca na Odluku o cijeni vodnih usluga  od 11.05.2012.godine  dao je prethodnu suglasnost  dana 22.08.2012.godine Klasa: 363-05/11-04/54  i Urbroj: 383-12-6 sa primjenom od 01. rujna 2012.godine, koja Odluka vrijedi i za Općinu Dubrava.

Tekst Odluke : Odluka o cijeni vodne usluge GRAD VRBOVEC 2012