Obavijesti
Informativno / Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Objavljeno: 13/05/2011

O B R A Z L O Ž E NJ E

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/2009) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010), a koju je na prijedlog Vijeća za vodne usluge donijela Vlada RH, KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga u obavezi je cijenu vodnih usluga uskladiti sa navedenom Uredbom.

Prema spomenutoj Uredbi cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina, te troškova isporuke vodnih usluga koji su Uredbom specificirani, a najniža, tako utvrđena cijena (NOC) sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koji u formiranju ukupne cijene vodne usluge imaju različiti tretman – fiksini dio cijene pokriva troškove koji ne ovise o količini isporučene vodne usluge dok varijabilni dio cijene ovisi o količini isporučene vodne usluge.

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. je u skladu sa propisanom metodologijom formirao nove cijene vodnih usluge, te je nove cijene prije donošenja odluke o cijenama uputio jedinicama lokalne samouprave na davanje prethodne suglasnosti.

Zbog uvođenja fiksnog dijela cijene, doći će do povećanja ukupne cijene vodne usluge za korisnike s niskom količinskom potrošnjom (ispod prosječne) obzirom da taj dio ne ovisi o tome koliko tko vode troši, već se time osigurava održavanje sustava za vodne usluge neovisno o potrošnji, odnosno taj dio su obavezni plaćati mjesečno i oni korisnici koji nemaju potrošnje a priključeni su na vodoopskrbni sustav.

Izvršena korekcija cijena vodnih  usluga odnosi se samo na osnovnu cijenu vodne usluge, dok ostali elementi cijene – naknade za razvoj i naknade za korištenje i zaštitu voda ostaju nepromijenjene. Ne mijenja se niti naknada za koncesiju i ona u istom dosadašnjem iznosu ulazi u osnovnu cijenu vodne usluge.

U skladu sa naprijed navedenom Uredbom, odluka o cijenama vodnih usluga treba sadržavati i cijenu koju će plaćati socijalno ugroženi građani, a koja cijena prema članku 206. Zakona o vodama ne može biti veća od 60 % utvrđene najniže cijene vodne usluge.

Odluka o cijenama treba sadržavati odredbu o količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. utvrđuje da je ta količina 100 litara dnevno po članu kućanstva.

Socijalno ugrožene građane utvrđivati će svojim aktom jedinice lokalne samouprave. Popis socijalno ugroženih građana jedinice lokalne samouprave su dužne dostaviti KOMUNALCU VRBOVEC d.o.o..

Obzirom da je predložen kvartalni sustav očitanja uz mjesečne akontacije, nove cijene će se primjeniti na računima ispostavljenim za mjesec lipanj 2011.godine, s time da će KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. izvršiti očitanja za učinjenu potrošnju do 31. svibnja 2011.godine.

Odluka o cijeni vodne usluge