Obavijesti
Općenito / Vodoopskrba i odvodnja

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Objavljeno: 02/08/2011

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09) i članka 17. Društvenog ugovora direktor Društva donosi dana 27.07.2011.godine sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O CIJENI  VODNIH USLUGA

I.

U Odluci o cijeni vodnih usluga broj 2192-14-1509/2011 od 18.04.2011.godine u točki II. stavak 2. iz riječi „usluga pročišćavanja otpadnih voda“ stavlja se zarez.

II.

U točki III. stavak 1. tabela pod rednim brojem 4. mijenja se tako da sada glasi:

4. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 3,57 kn/m3

III.

Točka IV. mijenja se tako da sada glasi:

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru kvartalno uz  mjesečni obračun u iznosu koji odgovara prosječnoj izmjerenoj potrošnji u razdoblju od prethodna tri mjeseca.

IV.

U točki V. st.2. mijenja se tako da sada glasi:

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe-cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda se naplaćuje u paušalnom iznosu potrošnje  od 20 m3 po kućanstvu

V.

Ostale odredbe Odluke o cijeni vodnih usluga broj 2192-14-1509/2011 od 18.04.2011.godine  ostaju neizmjenjene.

VI.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o cijeni vodnih usluga stupa na snagu s danom pribavljanja suglasnosti gradonačelnika Grada Vrbovca, općinskog načelnika Općine Dubrava i općinskog načelnika Općine Rakovec, a primjenjuje se od 01. rujna 2011.godine.

DIREKTOR:

Ivan Kust, dipl.oec.

Dokument  Izmjenaidopuna