Obavijesti
Javna Nabava / Općenito

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Objavljeno: 01/12/2011

Na temelju članka 17. Društvenog ugovora i članka 85. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) direktor KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29, nakon provedenog poziva na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave E-VV-04/11, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina N-02-V-143033-101111 od 11.11.2011.godine, s predmetom nabave SANACIJA VODOTORNJA U VRBOVCU prema troškovniku, prema procijenjenoj vrijednosti nabave u iznosu od  1.000.000,00 kn, donio je dana 30.11.2011.godine sljedeću

Radi zaštite svojih prava natjecatelji ili ponuditelji koji su sudjelovali u postupku javne nabave, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi, može radi zaštite svojih prava izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave mogla biti uručena i drugim strankama postupka.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Odluka o ponistenju- sanacija vodotornja