Obavijesti
Informativno / Općenito

Temeljni podaci o vodnim resursima

Objavljeno: 21/04/2010


Ukupna površina Republike Hrvatske 87.605 km²
kopnena površina 56.538 km²
Površina obalnoga mora 31,067 km²
Duljina kopnene obale 1.777 km
Stanovništvo (prema popisu 2001.) 4,437 mil.
Sliv Crnoga mora, ukupno 35.133 km²
sliv rijeke Save 25,770 km²
slivovi Drave i Dunava 9,363 km²
Sliv Jadranskoga mora 21.405 km²
Prosječni višegodišnji protok i volumen površinskih voda 4.957 m 3/s
vlastite vode 827 m 3/s
granične i prekogranične vode 4.130 m 3/s

Kakvoća površinskih voda

Kopnene vode: II vrsta prema biološkim pokazateljima (dobro stanje)II i III vrsta prema režimu kisika i hranjivim tvarima (dobro i umjereno dobro stanje)III i IV vrsta prema mikrobiološkim pokazateljima (umjereno dobro i slabo stanje)

Priobalno more: oligotrofno (vrlo dobro) prema trofičkom statusu, osim manjih zaljeva, koji su oligo-mezotrofni i mezotrofni (dobro i umjereno dobro stanje)

Podzemne vode

obnovljive 180 m 3/s
stalne (minimalna – maksimalna procjena) 95 – 256 m 3