Obavijesti
Informativno / Općenito

Prigodna prodaja aranžmana od cvijeća, vijenaca i lampaša na otvorenom

Objavljeno: 26/09/2013

 

KOMUNALAC VRBOVEC,d.o.o.

VRBOVEC, Kolodvorska 29

POVJERENSTVO ZA  PROVOĐENJE POSTUPKA USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

URBROJ: 238/32-136-13-4970

Vrbovec, 25.09.2013.

 

Temeljem Odluke direktora KOMUNALAC VRBOVEC,d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29, URBROJ: 238/32-136-13-4970

od 25.09.2013.godine raspisuje se

 

USMENO JAVNO NADMETANJE

 za davanje u zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju aranžmana od cvijeća, vijenaca i lampaša na otvorenom

na GRADSKOJ TRŽNICI U VRBOVCU, ul.Poginulih branitelja bb

 

 

I.

Daju se u zakup prodajna mjesta za prigodnu prodaju aranžmana od cvijeća, vijenaca i lampaša na otvorenom na Gradskoj tržnici u Vrbovcu, ulica Poginulih branitelja bb putem usmenog javnog nadmetanja na određeno vrijeme za razdoblje 22.10.2013.godine i  29.10.2013.godine (2  utorka)  i to kako slijedi:

 

II.

 

Usmeno javno nadmetanje za zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju aranžmana od cvijeća, vijenaca i lampaša na otvorenom održati će se dana 03.  listopada 2012.godine s početkom u 9,00 sati na Gradskoj tržnici.

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz polaganje jamčevine u iznosu od 800,00 kn za prvih 13 prodajnih mjesta i iznos od 1.000,00 kn za preostala prodajna mjesta. Jamčevina se uplaćuje do dana 03.  listopada 2012.godine do 8,30 sati na žiro račun Komunalca Vrbovec, d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, IBAN: HR3123600001101283977. U poziv na broj staviti OIB ponuditelja, a u opisu plaćanja navesti broj prodajnog mjesta za koji se jamčevina uplaćuje.

 

Pravne i fizičke osobe koje imaju nepodmireno dugovanje prema KOMUNALCU VRBOVEC, d.o.o. nemaju pravo licitirati.

 

Prodajni prostor se može koristiti samo utorkom u tjednu i to 22. listopada  i  29. listopada 2013.godine.

 

Ponuditelj koji izlicitira prodajno mjesto dužan je ODMAH po izvršenoj licitaciji uplatiti  unaprijed cijeli izlicitirani iznos za razdoblje 22.10.2012.godine i 29. listopada 2012.godine tj. 2 (dva)  utorka.

 

Sve pravne i fizičke osobe koje žele sudjelovati na usmenom javnom nadmetanju dužne su na nadmetanje donijeti fotokopiju rješenja o proizvodnji na vlastitim površinama nadležnog Ureda za gospodarstvo s vrstom proizvoda koje proizvode, fotokopiju rješenja o obrtu ili rješenja o upisu u sudski registar ili izvadka iz sudskog registra ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i fotokopiju osobne iskaznice direktora trgovačkog društva, vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Usmenom javnom nadmetanju mogu prisustvovati ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Opunomoćeni predstavnici ponuditelja dužni su prije početka nadmetanja dostaviti punomoć ovjerenu od strane ovlaštenih osoba ponuditelja.

Ovlašteni punomoćnici punuditelja dužni su uz punomoć na uvid dostaviti i osobnu iskaznicu.

 

Svaka  pravna ili fizička osoba ima pravo sudjelovati na javnom nadmetanju za najviše 3 (tri) prodajna mjesta, a može izlicitirati samo 1 (jedno) prodajno mjesto.

 

Minimalni iznos podizanja cijene na javnom nadmetanju je 50,00 kuna.

 

Pravnim ili fizičkim osobama koje izlicitiraju zakup prodajnog mjesta uplaćena jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

 

 

 

 

redni broj

  

broj prodajnog mjesta

 

 namjena

početna cijena

zakupnine sa PDV-om za dva utorka prodaje

 

1.

 

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13

 

prodajna mjesta za cvijeće, vijence i lampaše dužine 4 m

 

800,00 kn

2.

14,15,16,17,18,19,20

prodajna mjesta za cvijeće, vijence i lampaše dužine 5 m

1.000,00 kn

3.

23

prodajno mjesto za cvijeće, vijence i lampaše dužine 5m

1.000,00 kn

 

 

 

 

Pravna ili fizička osoba koja izlicitira zakup prodajnog mjesta a ne zaključi ugovor o zakupu najkasnije do 11. listopada 2013.godine ili je ugovor zaključila i isti otkazala,  gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine i pravo licitiranja prodajnih  mjesta u KOMUNALCU VRBOVEC, d.o.o. u tekućoj godini za koju se provodi licitacija.

 

Uplaćeni iznos jamčevine vraća se sudionicima nadmetanja koji ne uspiju izlicitirati prodajno mjesto ODMAH nakon javnog nadmetanja.

 

Zakupnik ima pravo koristiti samo obilježenu površinu. Podzakup nije dozvoljen.

 

Za prodajna mjesta koja ostanu slobodna nakon javnog nadmetanja, organizirati će se drugi krug nadmetanja, a ukoliko i tada ne budu izlicitirana  ista će biti u slobodnoj pogodbi po cijeni koja ne može biti manja od početne cijene.

 

Oglas o usmenom javnom nadmetanju objavit će se na oglasnim pločama Društva (u Upravnoj zgradi i na Gradskoj tržnici u Vrbovcu) te na Radio Vrbovcu.

 

 

DETALJNIJI PODACI I INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON broj 01/2791-417  u KOMUNALCU VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29.

 

 

 

                                                                                                                  ZA POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA

              USMENOG JAVNOG NADMETANJA:

                                                                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                                                       Milivoj Dobraš, ing.stroj.

                                                                                                                                     

javno nadmetanje-aranžmani od cvijećavijenci i lampaši 2013