Zaposlenici

 

Sa 49 zaposlenih KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. kao komunalno društvo obavlja djelatnosti na području tri jedinice lokalne samouprave i to Grada Vrbovca te Općina Preseka i Gradec.

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar užih organizacijskih dijelova – profitni centri i sektori.

 

 

UPRAVA

DIREKTOR

Mato Jelić, upr.prav.