GROBLJA

ČESTA PITANJA

Tko obavlja održavanje groblja?

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. obavlja komunalnu djelatnost održavanja groblja u skladu sa Zakonom o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i  u skladu sa Odlukom o grobljima Gradskog vijeća Grada Vrbovca od 15. prosinca 1998.godine (Glasnik Zagrebačke županije broj 1/99) te Odlukom o održavanju groblja, prijevozu i ukopu pokojnika na području Općine Gradec (Glasnik Zagrebačke županije broj 33/13) i  Odlukom o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja, prijevozu i ukopu pokojnika na području Općine Preseka (Glasnik Zagrebačke županije broj 15/14). Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem groblja smatra se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika.

 

Grobna naknada?

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu čiju visinu određuje uprava groblja uz suglasnost gradonačelnika odnosno općinskog načelnika. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja koje podrazumijeva hortikulturalno uređenje i održavanje groblja, odvoz smeća, održavanje staza i cesta, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.

Grobna naknada ne podrazumijeva uređenje pojedinačnih grobova. Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika, dok se grobna naknada plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Prema Zakonu o grobljima vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je jedinica lokalne samouprave a pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnih uređaja (spomenika, pokrovnih ploča i drugih elemenata i opreme uređenog grobnog mjesta).

 

Tko ima pravo korištenja grobnog mjesta?

Pravo korištenja grobnog mjesta obuhvaća pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta, i širi je pojam od prava ukopa.

Korisnik grobnog mjesta može grobno mjesto ustupiti trećoj osobi, prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi te donositi sve druge odluke vezane za uređenje grobnog mjesta.

 

Kako se može naslijediti grobno mjesto?

Pravo korištenja grobnog mjesta se nasljeđuje tako da je za prijenos prava korištenja iza osobe koja je u grobnoj evidneciji upisana kao korisnik grobnog mjesta potrebno u Upravu groblja donijeti rješenje o nasljeđivanju kako bi se izvršio prijenos prava korištenja grobnog mjesta.

Često se dešava da se pravo korištenja grobnog mjesta ne prijavi u ostavinsku masu. U takvom slučaju, potrebno je provesti ostavinsku raspravu za to grobno mjesto kao naknadno pronađenu imovinu i pravomoćno rješenje dostaviti u Upravu groblja kako bi se izvršio prijenos prava korištenja grobnog mjesta na novog korisnika. Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom o ustupanja prava korištenja ustupiti trećim osobama. Ugovor mora sadržavati ime, prezime, adresu i OIB ugovornih strana, navod da ustupatelj ustupa, a stjecatelj prima pravo korištenja grobnog mjesta bez naknade, točne podatke o grobnom mjestu, navod da se izgrađeni nadgrobni uređaji ako postoje (nadgrobna ploča, spomenik, ograda groba i sl.) prodaju ili daruju i potpis ugovornih strana, s time da ustupatelj svoj potpis mora ovjeriti kod javnog bilježnika.

 

Napuštena grobna mjesta?

Prema Zakonu o grobljima grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćena 10 godina. To znači da istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob odžavan i uređivan ili posjećivan ne utječe na prestanak prava korištenja.

Skip to content