SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka je, sukladno člancima 37.-39. GDPR-a, osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

 

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. GDPR-a, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka osobito:

 

  • informira i savjetuje voditelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz GDPR-a, Zakona i drugih primjenjivih propisa;
  • prati poštovanje GDPR-a i Zakona ove Uredbe te drugih primjenjivih propisa o zaštiti podataka i politika voditelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja;
  • surađuje s nadzornim tijelom;
  • djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. GDPR-a te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Komunalac Vrbovec, d.o.o.
Adresa: Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec
E-mail: irena.staresec@komunalac-vrbovec.hr
Telefon: 01/ 2791 417
Telefax: 01/2791 112

 

Politika privatnosti

Skip to content