ZAPOSLENICI

Sa 58 zaposlenih KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. kao komunalno društvo obavlja djelatnosti na području četiri jedinice lokalne samouprave i to Grada Vrbovca te Općina Preseka, Gradec i Farkaševac.

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar užih organizacijskih dijelova – profitni centri i sektori.

UPRAVA

DIREKTOR
Mato Jelić, upr.prav.

SEKTOR KOMUNALNIH USLUGA

OJ SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA

Jasna Cvok

Benko Marijan

Bračić Mario

Ćosić Josip

Geceg Mato

Golubar Ivan

Herek Ivan

Inić Branko

Jaković Jakov

Kristić Pavle

Latinović Dino

Pavić Dubravko

Perić Ljubiša

Prelec Đuro

Stanec Ivan

OJ ODRŽAVANJE GROBLJA I ZELENIH POVRŠINA

Valentina Benko

Abramović Nenad

Ambrušec Ljiljana

Antolić Ivica

Babić Alen

Bedeković Tomica

Behur Dragutin

Bračić Zvonko

Dragija Ivica

Fotak Robert

Gregurić Andrija

Grežina Ivana

Husain Josip

Kolundžija Boris

Lukina Dražen

Ronjak Mario

Šaško Vanja

Tujec Matija

Zlatko Žuković

OJ ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ZIMSKA SLUŽBA I DIMNJAČARI

Jasna Cvetek-Kolić

Ćosić Mario

Cuzelj Đuro

Čirkić Pašman

Grežina Dalibor

Kristić Bogdan

Miškić Ivo

Peranović Robert

Sanjković Goran

Sučić Zlatko

SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Tirić Mirko

Cuzel Danijel

Ivanović Biserka

Pavleković Božena

Strižek Ivančica

SEKTOR OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA

Jelić Mato

Cvetek Damir

Cvetek Maja

Đurašina Marija

Ferko Nikola

Skočaj Zlata

Starešec Irena

Ščap Renata

Tirić Andreja